Begroting 2013

Deze week behandelt de Gemeenteraad de begroting voor 2013. Onderstaand de bijdrage van het CDA Haarlem in eerste termijn:

Met alle ophef en teleurstelling over het nieuwe regeerakkoord, zou je het bijna vergeten… Maar in maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Met de Begroting 2013 presenteert dit college dus de laatste begroting over een jaar waar het zelf ook uitvoering aan geeft.

Volgend jaar rond deze tijd zal de Haarlemse politiek namelijk weer in campagnemodus staan en zullen er, hoe jammerlijk ook, geen grote besluiten meer door ons genomen gaan worden. Deze begroting is dus de laatste begroting waarmee deze coalitie haar stempel kan drukken op Haarlem.

Maar hoewel er bovenop de bestaande bezuinigingsoperatie van € 35 miljoen, in 2013 en 2014 nog eens € 8 miljoen extra bezuinigd moet worden, kiest het college niet voor structurele hervormingen. Sterker nog, de zogenaamde ‘kerntakendiscussie’ (wat doe je wel en wat doe je niet als gemeente) wordt in de begroting expliciet doorverwezen naar een volgend college. De begroting 2013 leest daardoor eerder als ‘de rit uitzitten’ dan dat ‘het roer om gaat’.

Geen grote ingrepen. In plaats daarvan teren we in op onze reserves, of sorry, maken we gebruik van “de tijdelijke leenfaciliteit” zoals het nieuwste eufemisme ons leert, en wordt alle lucht die nog in de begroting zat er uit geknepen. Begrijpelijk, want het economisch tij noopt ons alle vet dat nog op de botten zit, in te zetten. Dat heb je immers voor dit soort tijden. Maar is een begroting feitelijk wel sluitend als je daarvoor € 2,4 miljoen moet lenen uit de toekomst?

Pas over een tijdje zullen we weten of dit college het schip door de zware storm heeft geloodst door koers te houden, of dat we recht op de ijsberg zijn afgestevend omdat de koers te laat werd bijgesteld. Wie zal het zeggen?

Een goede vriend van me is marathonloper. Hij heeft me wel eens uitgelegd dat het moeilijkste stuk van een marathon is als je zo rond de 25 tot 30 kilometer zit. Wel over de helft, maar de finish nog niet echt in zicht. Zo’n beetje waar wij nu in deze bestuursperiode zitten.  Een moeilijk moment om gefocust en gemotiveerd te blijven. Deze metafoor zal niet alleen het college begrijpen, maar ook velen van de raadsleden.

En wat dan ook niet echt motiveert voor zo’n begrotingsbehandeling, is een bestuursrapportage met een afwijking van € 11 miljoen! Waarom voor € 122.000 discussieren over bloembakken of een InformatieSteunPunt van nog geen € 10.000 als je weet dat we aan het eind van het jaar toch miljoenenoverschrijdingen moeten slikken

Sla de jaarverslagen er maar op na. 2010: ondanks een meevallen van € 5 miljoen in het gemeentefonds, toch nog € 6 miljoen tekort. 2011: € 7 miljoen tekort. En zoals gezegd staat de meter voor 2012 al op € 11 miljoen en zal deze nog wel verder oplopen. Een aanzienlijk deel van dit negatieve resultaat is te wijten aan externe factoren. Maar een eveneens aanzienlijk deel ligt in onze eigen bedrijfsvoering en budgetdiscipline.

De nieuwe wethouder, die zoals iedere wethouder hier in Haarlem begint met ons volste vertrouwen, heeft hierin een ongekend zware opdracht. Gelukkig heeft hij nog geen halve marathon in de benen. Wij hopen dan ook dat hij als frisse impuls dit college en de organisatie weer nieuwe kracht zal weten te geven.

Een heikel punt daarbij is de externe inhuur. In de ‘Rapportage externe inhuur oktober 2012’ kunnen we lezen dat het plafond hiervoor (€ 15,7 miljoen) in 2012 met € 2,1 miljoen wordt overschreden en dat in 88% van de gevallen langer wordt ingehuurd dan is afgesproken. De notitie spreekt over ”scherper toezien op…” en over ”Meer nadrukkelijk sturen op”, maar lijkt de echte sence of urgency te missen. Zeker als we lezen dat het college aangeeft geen uitvoering te kunnen geven aan de motie van de raad (ingediend bij de Kadernota) die opriep om in 2014 niet meer dan voor € 10 miljoen in te huren.

Het CDA Haarlem wil zich redelijk en constructief opstellen. Ook hebben wij oog voor de hoge werkdruk op bepaalde afdelingen. Maar kunnen we nu met het hand op het hart zeggen dat de druk op het tegengaan van deze kosten net zo hoog is, als dat die op dit moment in het bedrijfsleven is? Staat de aanpak van de gemeentelijke bedrijfsvoering in verhouding met dat wat we in de particuliere sector zien gebeuren? Wij zouden graag zien dat er nog strakker op de externe inhuur wordt gestuurd. Misschien ook wel door de raad zelf.

Tot slot, de € 8 miljoen extra bezuinigingen. In de bijlage 5.5, de lijst van voorstellen voor de extra € 8 miljoen aan bezuinigingen, lijkt voor iedere partij wel wat pijn te zitten. In die zin is deze evenwichtig te noemen. Als CDA Haarlem maken wij vooral bezwaar tegen de voorstellen om het onderhoud rondom de velden weer twee jaar uit te stellen. Maar zo hebben we nog wel meer wensen ten aanzien van de sport. Bijvoorbeeld om bij de bouw van nieuwe gymlokalen een maatvoering aan te houden die van deze tijd is en ook voor andere sporten in te zetten is. Wij dienen hiervoor de motie ‘Sporten op maat’ in.

Naast sport is veiligheid natuurlijk ook een speerpunt van het CDA Haarlem. Wij zijn dan ook altijd zeer enthousiast geweest over de inzet van straathoekwerkers. Wat ons betreft organiseren we niet alleen leuke activiteiten in jeugdhonken, maar gaan we ook echt de straat op om jongeren aan te spreken en naar werk of opleiding te begeleiden. Als er dan bezuinigd moet worden op het jongerenwerk, dan is dat wat ons betreft niet op voorhand op het straathoekwerk. We dienen daarom, samen met de OPH en de Actiepartij, de motie ‘Niet bezuinigen op het straathoekwerk’ in.

Ook willen we pleiten voor het behoud van het InformatieSteunpunt. Dekking vinden we in een beperkte bezuiniginsgopgave op BUUV. Hiervoor dienen we, samen met de OPH, Sociaal Lokaal en de Actiepartij, de motie ‘Behoud het InformatieSteunPunt’ in.

En tot slot nog een vraag aan de burgmeester. Wij begrijpen dat in de huidige markt er niet veel nieuwe ontwikkelaars in Haarlem investeren. Maar kan hij wel zeggen dat ondanks de bezuiniging op het ‘Bibobben’ van ontwikkelaars het wel zo is dat als zich een partij met een slechte naam aandient, dat de wet Bibob gewoon ingezet kan worden?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s